צוואה הדדית
עו"ד הוכהויזר יהודית

עו"ד הוכהויזר יהודית

דיני משפחה | ייפוי כוח מתמשך | צוואות וירושות

חיוב סבים במזונות – אימתי

קיימים סעיפים בחוק לתיקון דיני משפחה, אשר מאפשרים הקמת חובת מזונות עם אנשים נוספים מלבד הורי הילדים - אך העניין אינו אוטומטי ותלוי בתנאים המפורטים...

סעיף 4 חוק לתיקון דיני משפחה מקים חובת מזונות עם אנשים נוספים מלבד הורי הילדים.
סעיף 4 (3) – מקים חובת מזונות על סבים

חובת מזונות של סבים, אינה מוגלת כלפי קטין דוקא אולם אינן אוטומטיות ותלויות ב – 3 תנאים המפורטים בסעיף 5 לחוק:
1.
יש בידו לעשות כן לאחר סיפוק צרכיו, צרכי בן זוגו, וצרכי ילדיו וילדי בני זוגו
2.
אותו בן משפחה, שנדרש למזונות, לא יכול לעשות זאת מעבודה, מנכסים או ממקורות אחרים.
3.
אותו בן משפחה לא יכול לקבל מזונות מבן זוגו או מהוריו
ואינו יכול לקבל אותם ממי שקודם לו בסעיף 4

על התובע להוכיח את 3 הפרמטרים.

סעיף 19 לחוק "בא להוסיף על זכויות המזונות הנתונות על פי הדין האישי…"על פי הדין האישי סב חב במזונות נכדיו מדין צדקה.

על פי סעיף 5 לחוק, סולם הקרובים הוא גם סולם של דרך מימוש הזכות על ידי הזכאי למזונות.
המשמעות שלא תוטל חובה על קרוב אם הנצרך יכול לקבל את המזונות מקרובים הקודמים להם שסדר שנקבע בסעיף.
זאת אומרת שחייב חייב רק אם פנו קודם לקודם לו והוא לא סיפק את המזונות.

פרשת לוי:
דין קדימה שבסעיף 5(1) קיים רק כלפי בן זוג וילדים קטינים
סעיף 4 אינו קובע סדר עדיפות ביחס לחובת החייב, אלא מבחינת הזכאי – זאת אומרת למי צריך לבוא קודם בדרישה.
החובה בסעיף 4 היא כללית – כלפי כל הרשימה, ואין מוקדם ומאוחר מבחינת החייב.
כאשר אדם חייב בתשלום לאחר הקרובים – יתחשבו גם במידת חיובו כלפיהם.

ז"א סעיף 4 מהווה סולם עדיפויות חד סטרי לטובת הזכאי למזונות, הוא צריך לפנות קודם לקרוב ביותר וכן הלאה.
אבל החייב לא יכול להשתמש בשלבים האלה רק כלפי בן זוג וילדים קטינים.

סעיף 5 (3) מתנה את חובת המזונות בלבד שהקטין לא יכול לקבל את דמי המזונות מהוריו על פי סעיף 3.

כאשר האב לא יכול לשלם את המזונות, עשוי התנאי להתקיים ואז תעמוד חובת המזונות כלפי הקטין משאר בני המשפחה המנויים בסעיף 5.

בפרשת ד ה' נקבע כי על החייב למצות ההליכים כנגד ההורים קודם – שם האם נמנע מהוצאת פקודת מאסר.
אם לא ממצה את כל ההליכים – התביעה יכולה להדחות.

מקום ששנים מקרובי המשפחה עשויים להתחייב במזונות, לא מן היושר הוא שהחבות תיפול רק על זכמו של זה שהזכאי בחר לתובע.

בפרשת בוים נקבע שאם תביעה הוגשה רק כנגד חלק מהחייבים הרי שהנתבע רשאי לשלוח הודעת לצד ג' לחייבים האחרים ובית משפט יכול לחייבם לשפות אותו באותו מקרה שיחוייב במזונות מלאים לכל הזקוק להם, אם ימצא שגם עליהם מוטלת החובה.

פרשת קופולוביץ – טוב יעשה עו"ד המייצג מי מבני המשפחה הנתבעים, אם ישלח הודעת צד ג' לחייבים אחרים, אולם גם אם לא ישלח – על ביה"מ להתחשב במכלול המקורות העומדים לרשות החייב בטרם יטיל עליו את כל צרכי הקטין.

החוק אינו קובע אבחנה בין סבים מצד האב לבין סבים מצד האם.
המזונות אינם אמצעי ענישה או לחץ על ההורים בשל מעשי ילדים.
במקרה שהתביעה מוגשת רק כלפי סבים מצד אחד, בימ"ש רשאי על פי סעיף 7 לחוק , לחלק את החיוב בין שניהם.

היקף המזונות
סעיף 6 קובע כי הביקף המזונות נפסקים על פי מחסורו של הזכאי, יכולתו של החייב ובשים לב לנסיבות.

בעוד מזונות מאב – הינם אבסולוטים,

חיוב לפי סעיף זה הוא רחב יותר.

היקף החיוב שהוטל על האב כשיקול
פרשת פרץ – לא דוים צרכי קטין שאביו נעדר ולצרכי קטין שאביו בקשר עמו. שכן כאשר האב לא נמצא מוטלת באופן אוטומטי אחריות יותר גדולה על האם, אשר מגדלת אותו לבד, ומטילה עליה הוצאות רבות למשל של שמרטפים וצרכים פיזיים ונפשיים מרובים יותר.

לא ניתן לדלג שלב, אלא רשאית על הקטין לפנות להוריו, בהליך קודם לתביעה נגדים הסבים, שכן ההורים חייבים במדרג ראשון.
הליך קודם, ובעיית אכיפת פסק הדין, מהווים ראיה להוכחת התקיימות התנאים שבסעיף 5.

שיתוף

דילוג לתוכן