הסכם ממון
עו"ד הוכהויזר יהודית

עו"ד הוכהויזר יהודית

דיני משפחה | ייפוי כוח מתמשך | צוואות וירושות

הסכם ממון – משמעותו, תוכנו ויתרונותיו

מהו הסכם ממון? למי כדאי לעשותו? מה תוכנו ומהם יתרונותיו? עורכת דין הוכהויזר יהודית שופכת אור על המונח

מהו הסכם ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשלג – 1973 , הוא החוק המסדיר את יחסי הממון (הרכוש) בין בני זוג, במקרה של פקיעת הנשואין או במוות או בגירושין.

בהתאם לחוק הרי שלבני זוג שתי אפשרויות להסדרת יחסי הממון ביניהם:

הדרך האחת – עריכת הסכם ממון בכתב.

באם לא ערכו הצדדים הסכם ממון – אזי יחולו הוראות חוק יחסי ממון.

הסכם ממון, אם כן, הינו דרך להסדרת חלוקת רכוש בני הזוג באופן השונה מזה הקבוע בחוק, כאשר הסכם כזה יכול ויערך בין בני זוג בין אם טרם הנשואין ובין אם הינם נשואים.

על הסכם ממון להעשות בכתב.

כן וע"מ ליתן להסכם תוקף משפטי הרי שאם הצדדים נשואים – יש להביאו לאישור בבית המשפט לענייני משפחה או ביה"ד.

הסכם ממון, כאמור, שלא אושר הינו מחוסר תוקף משפטי ואינו ניתן לאכיפה.

ויודגש – לא כל הסכם בין בני זוג לגבי נכס או רכוש מרכושם הוא ;הסכם ממון;.

הסכם ממון הינו הסכם הצופה פני עתיד, ומסדיר את חלוקתו של הרכוש אליו הוא מתייחס במקרה של פקיעת הנישואין. הסכם ממון, המוגדר כהסכם ממון והמהווה הסכם כזה- הוא אשר זקוק לאישור כאמור לעיל.

תוכנו של הסכם ממון

בהסכם ממון יש להתייחס לרכוש אשר נצבר טרם הנשואין/החיים המשותפים ולזה שנצבר מהלך החיים המשותפים.

ברכוש שנצבר טרם הנשואין – חשוב להדגיש מה יעלה בגורלו לאחר הפרידה ובמיוחד באם שימש בפועל את הצדדים. לדוגמא – האם דירת אחד מבני הזוג בו גרו הצדדים מהלך חיי הנשואין תהווה רכושו של בן הזוג אשר הביאה למערכת הזוגית או תחשב רכוש משותף וכן להתייחס להשקעות הצדדים בנכס זה מהלך הנשואין.

ברכוש שנצבר מהלך הנשואין – האם תהא חשיבות לגובה ההשקעה של כל אחד מבני הזוג בנכסים מסוג זה או שמא כולם יחולקו באופן שווה בין בני הזוג.

הסכם ממון הינו, אם כן, מסמך חשוב ביותר בעל השפעת ארוכת טווח ומשום כך יש לנסחו באופן אשר יכלול, ככל שניתן, את מלוא האפשרויות והתרחישים האפשריים, כך שימנע חילוקי דעות ומאבקים מיותרים לכשיגיע המועד לממשו.

יתרונותיו של הסכם ממון

כאמור הסכם ממון הינו הדרך היחידה להסדיר חלוקת רכושם של בני הזוג (עם פקיעת הנשואין) באופן השונה מזה הקבוע בחוק.

הסכם ממון נועד למנוע מחלוקות בין בני הזוג במקרה של פרידה.

חתימה על הסכם ממון מגנה על שני בני הזוג באופן בו מחד מעידה על כך כי מי מבני הזוג לא נישא לאחר מסיבות כלכליות ומנגד מגינה על בן הזוג אשר לא נרשם כבעלים של רכוש שנצבר במהלך תקופת החיים המשותפים כך שלא ימצא עצמו יוצא מן המערכת הזוגית ללא רכוש ו/או זכויות.

יתרה מכך – הסכם ממון עשוי אף למנוע סחטנות מצד בן הזוג אשר אינו מעונין ו/או מעונין פחות בגירושין.

שיתוף

דילוג לתוכן